شیطان و معصیت و رانده شدن او (تفسیر سوره ی اٍسراء )

معصیت اونه که عالما عامدا باشه نه اینکه از روی سهو و نسیان و اجبار.تمامی معاصی به شرک منتها از نوع ضعیف از اون بر می گردند. چگونه؟ یعنی شخص گناهکار می گوید: من هیچ عذری ندارم، می دانم که تو ای خدا راضی نیستی، من تشخیص می دهم که می بایست انجام دهم. و این استکبار در مقابل حکم و علم خداست. و همین استکبار بود که شیطان را راند.در حین ایمان هیچ کسی دروغ نمی گوید.ممکن است کسی خبری را درست می انگارد. اما خبر دروغ باشد. ولی خبر دهنده دروغ گو نیست. تحقیق کرده و اشتباه فهمیده مگر آنکه تحقیق نکرده باشد و دست به شیوع یک شایعه زده باشد که موضوعی جداست.عصاره ی هر گناهی شرک است. (انا خیر منه) که شیطان گفت. هر کسی این را بگوید تریبون شیطان شده است و باید دقت کرد.در سوره ی بقره هم طالوت و جالوت و جای دیگر داوود و مانند آن نیز رهبری را برتری و رجحان خود می پنداشتند و نه آن چیزی که خدا فرمان داد. (نحن احق بالملک منه) بقره 247بررسی کنیم ببینیم شخصی بود که آرام بود. در حادثه ای چون تمرین نکرد و محاسبه و مراقبه نداشت امتحان شد. در دلش وسوسه افتاد که فلان حرف را بزن. او که آرام بود، چه چیزی و چه کسی او را به حرف و بدددددد و بیراه گفتن و دیگران را نادان شمردن انداخت. و دیگران را به کج فهمی مجرم کرد؟ این همان شیطان است. قرآن هر قصه ی مهمی را که بازگو می کند، پای شیطان که وسط باشد چنین وسوسه ی هراسان شیطانی ای نیز میتوان یافت.حجر 29 و 31 تا 40 این سوره.داستان شیطان را بازگو می کد اما در اسراءشیطان از اینکه خداوند از روحی خود در آن دمیده خبر ندارد. دستور سجده که می آید، ابا می کند و مستکبر می شود، در پس این ابا و رد کردن مثل آدمی که دیگر لب به فحاشی باز کرده و فهمیده حق با او نیست به شدت ادامه می دهد تا جایی که دیگر ترمزی و خضوعی در خود نمی  یابد. و همین طور بیشتر سقوط کرده و در دره ی عمیق خودپرستی به عبادت غیر خدایی چون خود مشغول شده و از درگاه خدا رانده شده و هنوز هم داغ تر از قبل در حالی که برای خود جنودی دستو پا کرده با سپاهیان و خیل خود خشمناک از عبادات 5000 ساله خود که همه را یکجا آتش زده هنوز در حال استکباری بزرگ تر از قبل و باقیات ناصالحاتی بزرگ تر از قبل است.

/ 1 نظر / 51 بازدید

سایت شما خیلی ضعیف است.