تسبيح گويان

بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

ترجمه: بشارت ده بندگانی را که می شنوند گفته ها را و به خوبی تبعيت می کنند.

يعنی چه؟ خدایا تو اون خدایی که من دیروز می پرستیدم امروز نیستی. چون تو اون خدايی هستی که ...

سبحانک فی ذاتک : منزهی تو اونچنانکه در ذات توست.

سبحانک فی صفاتک : منزه می دارم تو را اونچنانکه در صفاتت بارز است

سبحانک فی افعالک : پاک و منزه می خوانمت اونچنانکه از افعال تو بروز می کند.

نه اونچنانکه در ذهن محدودم شناختمت. و می پرستمت.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید